Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden DeRoovers BV, 1 november 2013

Artikel 1: definities

A.          In deze Algemene Voorwaarden wordt onder "DeRoovers", "zij" en "haar" verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DeRoover BV, gevestigd te Voorhout.

B.          In deze algemene voorwaarden wordt onder "wederpartij" verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die met DeRoovers BV een overeenkomst aangaat dan wel een door of namens DeRoovers BV gedane levering aanvaardt dan wel aan wie of tot wie door of namens DeRoovers BV een offerte wordt gedaan of gericht, dan wel ten behoeve van wie zaken worden vervaardigd, geïnstalleerd en/of geleverd dan wel diensten worden verricht door of uit naam van DeRoovers BV.

Artikel 2: toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes gedaan door of namens DeRoovers BV, op alle overeenkomsten strekkende tot levering en/of vervaardiging van zaken en/of tot het verrichten van diensten aangegaan door of uit naam van DeRoovers BV, en op alle leveringen en opleveringen van goederen en/of verrichting van diensten door of uit naam van DeRoovers BV, behalve indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door DeRoovers BV en de wederpartij anders mocht zijn overeengekomen.

Indien de wederpartij eigen algemene voorwaarden mocht hebben, hoe deze ook mochten zijn genaamd en welke vorm deze ook mochten hebben, dan zullen die voorwaarden niet van toepassing zijn, en iedere toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden wordt door DeRoovers BV uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het aanvaarden van een offerte gedaan door of namens DeRoovers BV, dan wel het aangaan van een overeenkomst met DeRoovers BV, dan wel het aanvaarden van enige levering of oplevering welke wordt gedaan door of namens DeRoovers BV, aanvaardt de wederpartij dat geen algemene voorwaarden van hemzelf toepasselijk zijn, en de wederpartij doet door het aanvaarden van zo'n offerte of levering of oplevering dan wel door het aangaan van zo'n overeenkomst afstand van iedere toepasselijkheid van alle eigen algemene voorwaarden.

Artikel 3: offertes

A.          Alle aanbiedingen, ongeacht of bij deze speciale offerte, in prijscouranten, catalogi, of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen - geheel vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na bekendmaking.

B.          Een overeenkomst tussen DeRoovers BV en een wederpartij komt tot stand en wordt van kracht na de schriftelijke bevestiging door DeRoovers BV dat zij de opdracht, order of bestelling van de wederpartij aanvaardt; de omvang en inhoud van de overeenkomst is zoals deze volgt uit de schriftelijke bevestiging door DeRoovers B.V.

In afwijking van het in de vorige zin gestelde, komt een overeenkomst tussen DeRoovers BV en een wederpartij voorts tot stand wanneer deze door of namens DeRoovers BV is uitgevoerd zonder voorafgaande opdrachtbevestiging.

C.          Overeenkomsten binden DeRoovers BV alleen wanneer zij zijn ondertekend, c.q. de schriftelijke bevestiging door DeRoovers BV bedoeld in dit Artikel onder B. is ondertekend, door een of meer personen die gerechtigd zijn DeRoovers BV ter zake te binden.

Overeenkomsten, afspraken, toezeggingen enz. gesloten of gemaakt dan wel gedaan door werknemers, agenten, vertegenwoordigers of anderen die niet gerechtigd zijn DeRoovers BV te binden, dan wel die niet in schriftelijke vorm zijn gemaakt of gedaan, zijn voor DeRoovers BV niet bindend.

D.          De door DeRoovers BV verstrekte schriftelijke opdrachtbevestiging wordt door de wederpartij correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 2 dagen na de verzending door DeRoovers BV schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.

E.          Indien de wederpartij uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte, doch de opdracht waarop de offerte betrekking heeft na 30 dagen na de datum van de offerte uitblijft, dan wel langer uitblijft dan deze termijn van 30 dagen, kunnen de kosten die DeRoovers BV heeft moeten maken om haar offerte te kunnen verstrekken bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 4: wijziging in de overeenkomst

A.               Indien, nadat de opdracht door de wederpartij aan DeRoovers BV is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen door de wederpartij worden verlangd, dienen deze tijdig, dat wil zeggen per omgaand, en schriftelijk ter kennis van DeRoovers BV te worden gebracht.

Worden de in dit Artikel bedoelde wijzigingen mondeling dan wel per telefoon door de wederpartij aan DeRoovers BV opgegeven, dan is het risico voor de correcte uitvoering van deze wijzigingen geheel en al voor rekening van de wederpartij.

B.          DeRoovers BV behoudt zich het recht voor op grond van de uitte voeren wijzigingen, als in dit Artikel bedoeld, in de aan haar door de wederpartij gegeven opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen. Alsdan is de wederpartij onvoorwaardelijk gehouden de hiermede verband houdende prijswijziging aan DeRoovers BV te voldoen.

C.          Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tevens tot gevolg hebben dat de voor de wijzigingen bedongen levertijd door DeRoovers BV zal worden overschreden.

Voor dergelijke vertragingen in de uitvoering van de opdracht draagt DeRoovers BV geen enkele verantwoordelijkheid.


Artikel 5: uitvoering van de overeenkomst

A.          DeRoovers BV bepaalt zelf de wijze waarop volgens haar de aan haar verstrekte opdracht dient te worden uitgevoerd.

Zij heeft de plicht desgevraagd de wederpartij van tevoren in te lichten omtrent de wijze waarop aan de uitvoering van de opdracht vorm zal worden gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht, zulks ter uitsluitende beoordeling van DeRoovers BV.

B.          DeRoovers BV is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan aan derden uit te besteden, dan wel door personen te laten uitvoeren die niet bij haar in dienst zijn, indien W DeRoovers BV van mening is dat dit een goede, dan wel efficiënte uitvoering van de aan haar gegeven opdracht bevordert.

Artikel 6: informatie- en medewerkingspjicht wederpartij

A.          De wederpartij zal er zo spoedig mogelijk voor zorgdragen dat alle gegevens, en informatie, welke DeRoovers BV nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat en efficiënt uitvoeren van de aan haar gegeven opdracht, in de door DeRoovers BV gewenste kwantiteit en kwaliteit in haar bezit komen.

Tevens verschaft de wederpartij zo spoedig mogelijk na de gegeven opdracht aan DeRoovers BV alle overige medewerking aan de uitvoering van deze opdracht, hoe ook genaamd. Aan deze medewerking en het verschaffen van de in dit artikel bedoelde gegevens en informatie zullen voor DeRoovers BV geen kosten, hoe ook genaamd, verbonden zijn.

B.          DeRoovers BV heeft het recht de uitvoering van de aan haar door de wederpartij verschafte opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid van dit Artikel genoemde verplichtingen ten opzichte van DeRoovers BV volledig zal hebben voldaan.

C.          De wederpartij is onvoorwaardelijk gehouden de schade, hoe ook genaamd, die DeRoovers BV door de vertraging als in lid B van dit Artikel bedoeld heeft geleden en nog zal lijden, op eerste verzoek van DeRoovers BV volledig te vergoeden.

Artikel 7: geheimhouding

Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichting tot openbaarmaking of verstrekking van gegevens, verplicht de van de andere partij ontvangen gegevens en informatie en de door de verwerking daarvan verkregen resultaten als vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden tegenover derden.

In verband hiermede zullen partijen ervoor zorg dragen dat hun werknemers en de andere personen aan hun zijde die van deze gegevens, informatie en resultaten kennis nemen op voldoende wijze tot geheimhouding zullen zijn gebonden. De verplichting tot geheimhouding geldt niet ten aanzien van gegevens en informatie die: 1) algemeen bekend zijn; of 2) voor een ieder verkrijgbaar of toegankelijk zijn; of 3) waarvan een partij kan aantonen dat zij daarover reeds beschikte op het moment dat deze voor het eerst door of namens de andere partij werden medegedeeld; of 4) een partij van een derde heeft gekregen zonder verplichting tot geheimhouding, tenzij de gegevens of informatie oorspronkelijk van de andere partij afkomstig waren.

Artikel 8: meer- en minderwerk

A.          DeRoovers BV is gerechtigd met betrekking tot de aan haar gegeven opdracht, meerwerk uit te voeren en aan de wederpartij door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van de wederpartij, indien het uitvoeren van dit meerwerk noodzakelijk is voor het voltooien van de aan DeRoovers BV verschafte opdracht, en indien de aan dit meerwerk verbonden kosten niet meer bedragen dan 15% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag met betrekking tot de gegeven opdracht.

B.          Indien het meerwerk meer dan 15% afwijkt van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag met betrekking tot de aan DeRoovers BV verschafte opdracht zullen partijen zo spoedig mogelijk met elkander in overleg treden omtrent de alsdan te nemen maatregelen, met dien verstande dat dit overleg niet kan leiden tot het intrekken door de wederpartij van de aan DeRoovers BV inmiddels gegeven opdracht.

C.          Indien er sprake is van minderwerk met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, wordt aan de wederpartij maximaal 15% van de betreffende minderprijs in rekening gebracht als vergoeding voor de DeRoovers BV gemaakte kosten en gederfde winst.

Alsdan is de wederpartij onvoorwaardelijk gehouden op eerste verzoek deze kosten DeRoovers BV te vergoeden.

Artikel 9: prijzen

A.          Prijzen genoemd door of namens DeRoovers BV zijn exclusief omzetbelasting, andere belastingen, rechten en heffingen, en exclusief kosten van transport, verzekering, installatie en andere kosten.

B.          De prijzen door DeRoovers BV gehanteerd, zijn berekend vóór levering af bedrijf DeRoovers BV.

Bij levering elders, zulks op verzoek van de wederpartij, zijn de hieraan verbonden meerkosten volledig voor rekening van de wederpartij.

Op eerste verzoek van DeRoovers BV dient de wederpartij deze extra kosten aan DeRoovers BV te vergoeden.

C.          Alle prijzen welke door of namens DeRoovers BV worden vermeld of gehanteerd zijn gebaseerd op de kostprijzen, prijzen van grondstoffen en materialen, de loon- en salariskosten, de wisselkoersen, en de overige kosten die de hoogte van de prijzen bepalen of kunnen beïnvloeden, zoals deze zijn op het ogenblik waarop de offerte wordt gedaan dan wel, indien de prijs zonder voorafgaande offerte is bepaald, op het ogenblik dat de overeenkomst werd gesloten.

D.          Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabricaten, lonen, premies en heffingen van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of factoren die de prijs van de zaken of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is DeRoovers BV gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de wederpartij door te berekenen, welke laatste onvoorwaardelijk gehouden is op eerste verzoek deze kosten aan DeRoovers BV te voldoen.

Artikel 10: levering

A.          Levertijden zijn (evenals opgaven van reparatie- en/of montageduur) vrijblijvend en dienen te worden beschouwd als bij benadering aangegeven.

Overschrijding van een levertijd dan wel van een reparatie- of montageduur welke niet direct is veroorzaakt door opzet of grove schuld van DeRoovers BV, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

B.          De wederpartij is gehouden tijdig alle maatregelen te nemen ofte doen nemen welke zijn vereist om DeRoovers BV in staat te stellen de goederen welke aan de wederpartij moeten worden geleverd tijdig en in goede staat te leveren, dan wel de diensten die voor de wederpartij moeten worden verricht tijdig te (doen) verrichten.

C.          Indien de wederpartij om welke reden dan ook niet in staat mocht zijn op het overeengekomen tijdstip of de overeengekomen tijdstippen de door of in naam van DeRoovers BV verkochte goederen af te nemen of te ontvangen, is de wederpartij gehouden DeRoovers BV daarvan terstond schriftelijk op de hoogte te brengen, en daarbij aan te geven voor hoe lang wordt verwacht dat de goederen niet kunnen worden afgenomen of ontvangen, en in zo'n geval zal DeRoovers BV gerechtigd zijn de goederen waar het om gaat op te slaan ofte doen opslaan voor rekening en risico van de wederpartij en op de plaats of plaatsen als door DeRoovers BV verkozen, en de wederpartij zal terstond na opgave daarvan aan DeRoovers BV alle kosten vergoeden die in verband met het opslaan zijn gemaakt.

Wanneer de periode gedurende welke de wederpartij de goederen niet kan afnemen of ontvangen langer is dan drie weken, zal DeRoovers BV gerechtigd zijn de overeenkomst op te zeggen ofte ontbinden, en in geval van opzegging of ontbinding op die grond zal de wederpartij gehouden zijn DeRoovers BV tevens terstond alle schade en kosten te vergoeden welke worden veroorzaakt door de beëindiging van de overeenkomst.

D.          Het in lid C. van dit Artikel bepaalde met betrekking tot het (doen) opslaan voor rekening en risico van de wederpartij, het kunnen opzeggen of ontbinden van de overeenkomst door DeRoovers BV, en de gehoudenheid van de wederpartij tot vergoeding van alle schade en kosten, is ook van toepassing indien de wederpartij weigert of nalaat door of namens DeRoovers BV verkochte goederen en/of diensten te aanvaarden om een reden welke niet voor risico van DeRoovers BV komt.

E.          Bij een reparatie vervangen materialen of zaken worden aan de wederpartij overgedragen, indien dit bij het geven van de opdracht tot de reparatie uitdrukkelijk schriftelijk is verzocht. Voor het overige wordt de wederpartij geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze materialen en zaken ten gunste van DeRoovers BV zonder dat de wederpartij enige aanspraak op vergoeding kan maken.

Indien en voor zover dit naar het oordeel van DeRoovers BV noodzakelijk of wenselijk mocht zijn, is DeRoovers BV gerechtigd de vervangen materialen of zaken te (doen) vernietigen.

F.          Zichtzendingen en dergelijke, dienen binnen acht dagen in dezelfde staat als waarin zij door of namens DeRoovers BV zijn geleverd aan DeRoovers BV te zijn geretourneerd bij gebreke waarvan deze zaken geacht zullen worden door de wederpartij als levering te zijn geaccepteerd en te zijn behouden.

G.         Goederen worden geacht in elk geval te zijn geleverd wanneer deze aan de wederpartij ter keuring zijn aangeboden.

H.          DeRoovers BV is gerechtigd de levertijd te verlengen indien bij derden tijdig bestelde zaken te laat worden geleverd aan haar.

I.          Indien de wederpartij in gebreke is met de betaling van enig aan DeRoovers BV verschuldigd bedrag, zal DeRoovers BV gerechtigd zijn een levering of leveringen aan de wederpartij geheel of gedeeltelijk op te schorten of uit te stellen totdat volledige betaling van de wederpartij is verkregen.

J.          Indien DeRoovers BV op goede gronden meent of moet vrezen dat de wederpartij niet in staat zal zijn enig aan DeRoovers BV verschuldigd bedrag tijdig en volledig aan DeRoovers BV te betalen, zal DeRoovers BV gerechtigd zijn om betaling vooraf en/of de verschaffing van voldoende zekerheid of aanvullende zekerheid van de wederpartij te verlangen voordat de levering van goederen wordt aangevangen of voortgezet.

Artikel 11: zekerheidstelling

A.          DeRoovers BV is te allen tijde gerechtigd alvorens de haar opgedragen werkzaamheden aan te vangen, of daarmede door te gaan en alvorens de werkzaamheden aan de wederpartij te leveren, of met het leveren ervan door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van alle verplichtingen van de wederpartij uit de met DeRoovers BV gesloten overeenkomst voor haar voortvloeiende, te verlangen.

B.          Indien de door DeRoovers BV verlangde zekerheid niet, dan wel op onvoldoende wijze, zulks ter beoordeling van DeRoovers BV, wordt aangetoond, of de rechtsvorm van de wederpartij is na het aangaan van de betreffende overeenkomst met DeRoovers BV gewijzigd, heeft DeRoovers BV het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds aan de wederpartij geleverde en/of nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan DeRoovers BV alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de betreffende overeenkomst door de wederpartij aan haar verschuldigd is wegens de ten behoeve van de inmiddels verrichte werkzaamheden en/of gedane leveringen, gemaakte kosten.

Artikel 12: betaling

A.         Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geschiedt betaling aan DeRoovers BV hetzij à contant, hetzij via overboeking op een door DeRoovers BV aan te wijzen bank- of girorekening, bij de levering van de zaken, dan wel onmiddellijk na het verrichten door DeRoovers BV van de bedongen diensten.
Geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen, zulks ter beoordeling van DeRoovers BV, door DeRoovers BV van de wederpartij worden geëist.

B.         Bij aankopen op rekening, welke uitsluitend geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van DeRoovers BV, dient betaling door DeRoovers BV te zijn ontvangen, uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 13: wanprestatie van de wederpartij

A.          Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen of aan enige andere bepaling van de met DeRoovers BV gesloten overeenkomst heeft voldaan, op diens zaken beslag gelegd wordt, surseance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is alsdan het totale aan DeRoovers BV verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling, ongeacht eerder gemaakte betalingstermijn afspraken, terstond opeisbaar.

B.          Het onder lid A. van dit Artikel bedoelde bedrag wordt alsdan met een vertragingsrente van 2% per maand verhoogd, gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenende) over het bruto - factuurbedrag tot aan het tijdstip van algehele uiteindelijke voldoening.

C.          In de in lid A. van dit Artikel bedoelde gevallen heeft DeRoovers BV eveneens het recht de uitvoering van de nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van DeRoovers BV, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van DeRoovers BV tot welke vergoeding dan ook jegens de wederpartij.

D.          Wanneer DeRoovers BV genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso aan derden uit handen te geven is zij gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding in rekening te brengen wegens de door DeRoovers BV gemaakte kosten van tenminste 20% van de bruto-factuurwaarde met een minimum van € 350,-.

Artikel 14: recht van retentie

DeRoovers BV is gerechtigd zaken die zij van de wederpartij onder zich heeft, onder zich te houden tot aan de algehele voldoening van al hetgeen de wederpartij aan DeRoovers BV verschuldigd is, ongeacht of hetgeen de wederpartij aan DeRoovers BV verschuldigd is al dan niet met die zaken verband houdt.

Artikel 15: eigendomsvoorbehoud

A.          Onverminderd de verplichting van de wederpartij tot tijdige en volledige betaling van hetgeen deze aan DeRoovers BV verschuldigd is, en onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald over de overgang van het risico op de wederpartij, blijven alle door of namens DeRoovers BV geleverde zaken eigendom van DeRoovers BV totdat de wederpartij de volledige prijs voor die zaken alsmede de kosten voor
bijkomende werkzaamheden en vorderingen van DeRoovers BV in verband met tekortkomingen van de wederpartij in de nakoming van de overeenkomst (daaronder mede begrepen te betalen vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten) heeft voldaan.

B.          In verband met het in onderdeel A van dit Artikel bepaalde is de wederpartij gehouden de zaken geleverd door of namens DeRoovers BV ten aanzien waarvan de prijs, eventuele kosten en rente als in onderdeel A bedoeld nog niet of niet ten volle zijn betaald, te bewaren of doen bewaren op een wijze waardoor deze zaken gemakkelijk en duidelijk als zaken van DeRoovers BV kunnen worden herkend.

C.          De wederpartij is niet gerechtigd zaken ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud ten gunste van DeRoovers BV geldt anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf te vervreemden ofte bezwaren, te verpanden, te verhuren of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen, en de wederpartij is niet gerechtigd deze zaken te (doen) bewerken of verwerken dan wel handelingen ten aanzien van deze zaken te (doen) verrichten waardoor deze onderdeel of bestanddeel zouden worden van andere zaken.

D.          Bij overtreding van het in onderdeel C. van dit Artikel bepaalde zal de wederpartij een direct opeisbare boete aan DeRoovers BV verschuldigd zijn ter hoogte van anderhalf maal de netto-factuur-waarde van de zaak waar het om gaat, onverminderd het recht van DeRoovers BV tot het (tevens) vorderen van vervangende en/of aanvullende schadevergoeding.

E.          De wederpartij is jegens DeRoovers BV volledig aansprakelijk voor alle schade aan of ten aanzien van aan de wederpartij geleverde zaken met betrekking waartoe ten gunste van DeRoovers BV een eigendomsvoorbehoud geldt; in verband hiermede is de wederpartij gehouden ervoor zorg te dragen dat deze zaken genoegzaam voor rekening van de wederpartij zijn verzekerd.

Artikel 16: rechten via intellectuele en industriële eigendom

A.          Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door of vanwege DeRoovers BV vervaardigde of verstrekte producten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, foto's, modellen, omschrijvingen, gebruiksaanwijzingen, software, films, DVD’s en CD’s, programma's, schema's, calculaties, gegevensverzamelingen, e.d. blijven bij DeRoovers BV berusten, behalve indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen.

B.          De wederpartij is gehouden de rechten van intellectuele en/of industriële eigendom van DeRoovers BV ten aanzien van de in onderdeel A van dit Artikel bedoelde zaken, goederen en voortbrengselen te eerbiedigen.

C.          Niet tot de opdracht die DeRoovers BV contractueel dient uit te voeren, behoort het onderzoek, hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook, naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden.

Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de wederpartij.

D.          DeRoovers BV is te allen tijde gerechtigd haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden.

Artikel 17: overmacht

A.          Indien DeRoovers BV door overmacht isverhinderd enige verbintenis jegens de wederpartij na te komen, zal DeRoovers BV, onder inachtneming van het verder in dit Artikel bepaalde, gerechtigd zijn naar haar keuze ófwel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten totdat de situatie van overmacht zal zijn geëindigd, ófwel levering te doen plaatsvinden op een of meer andere plaatsen dan overeengekomen, ófwel de betreffende overeenkomst geheel of ten dele met onmiddellijke ingang op te zeggen.

B.          Als "overmacht" wordt beschouwd, iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, optredend of zich voordoende, en ongeacht of deze al dan niet te verwachten of voorzienbaar was, die de correcte, volledige en tijdige nakoming van enige verbintenis van DeRoovers BV tijdelijk of blijvend verhindert, onmogelijk maakt of onredelijk bezwaarlijk maakt, en welke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis DeRoovers BV redelijkerwijs niet kan voorkomen of welke geheel of ten dele buiten de invloedssfeer van DeRoovers BV ligt. Als overmacht opleverende omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis worden in elk geval onder meer beschouwd:

brand, blikseminslag, ijsgang, laag water, hoog water, vloedgolf, springtij, overstroming, aardbeving, natuurrampen, storm, tornado, cycloon, sneeuw, vorst en andere weersomstandigheden; staking, werkonderbreking, arbeidsonrust, uitsluiting; boycot; oorlog (al dan niet als zodanig verklaard), mobilisatie, beleg, belegering, blokkade; molest; rellen, revolutie, maatschappelijke onrust; overheidsmaatregelen en/of voorschriften die de nakoming van verbintenissen verhinderen, vertragen of anderszins bemoeilijken; gebrek aan transportmiddelen; onbegaanbaarheid of onbruikbaarheid van enige in aanmerking komende transportroute of wijze van transport; storing of onderbreking in de verstrekking van energie, storing of onderbreking in of van het functioneren van enig openbaar nutsbedrijf;

storing in of onderbreking of beëindiging van de leverantie van grondstoffen, halffabricaten en/of eindproducten; storing of vertraging in of van, of onderbreking of beëindiging van de leverantie van onderdelen, reserve onderdelen en overige artikelen; niet-nakoming buiten schuld of toedoen van DeRoovers BV van enige verbintenis van een schuldenaar of contractspartner van DeRoovers BV (niet-nakoming van enige verplichting van een of meer derden tot levering daaronder mede begrepen); technische storingen en/of mankementen, vertraging, storing of onderbreking in of van de reparatie van machines, materiaal, apparatuur, gereedschap en/of instrumenten; ernstige ziekte, en ziekte met een epidemisch karakter; fouten, nalatigheid of wangedrag van enige werknemer van DeRoovers BV of van enige persoon die voor, ten behoeve van of uit naam van DeRoovers BV werkt; enzovoort.

C.          Als "overmacht" worden tevens beschouwd, de gevolgen van enige omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis als bedoeld in lid B. van dit Artikel.

D.          Indien zich een omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid B. van dit Artikel, zal DeRoovers BV de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen.

E.          Indien DeRoovers BV ten gevolge van overmacht is verhinderd haarverplichtingen ten aanzien van een of enkele van haar klanten na te komen, maar niet de verplichtingen ten aanzien van alle klanten, is DeRoovers BV gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verplichtingen en tegenover welke klant of klanten zij zal nakomen, alsmede de volgorde waarin dit zal gebeuren.

F.          Indien vaststaat dat DeRoovers BV ten gevolge van overmacht blijvend verplichtingen jegens de wederpartij niet zal kunnen nakomen, of indien redelijkerwijs moet worden verwacht dat DeRoovers BV ten gevolge van overmacht tenminste gedurende twee maanden of langer verplichtingen jegens de wederpartij niet zal kunnen nakomen, zal de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte na de in lid D. van dit Artikel bedoelde mededeling van DeRoovers BV geacht worden te zijn ontbonden; in zo'n geval zullen de verplichtingen van de wederpartij met betrekking tot het deel van de overeenkomst dat wèl is nagekomen, waaronder in het bijzonder de verplichting tot afname en tot betaling, ten volle van kracht blijven.

Artikel 18: aansprakelijkheid

A.          Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (producten)-aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is DeRoovers BV niet aansprakelijk voor enige schade, bij de wederpartij dan wel bij een of meer derden en van welke aard ook, welke direct of indirect mocht zijn of worden veroorzaakt door goederen, ontwerpen of andere (stoffelijke of onstoffelijke) voortbrengselen welke door of namens DeRoovers BV zijn verkocht en/of geleverd en/of ter beschikking gesteld, noch voor schade welke direct of indirect mocht zijn of worden veroorzaakt door of in verband met de installatie, inwerkingstelling, bewerking, of enig gebruik of toepassing van zulke goederen, ontwerpen of voortbrengselen, en de wederpartij vrijwaart DeRoovers BV tegen claims en vorderingen van derden welke verband houden met dergelijke schade.

B.          DeRoovers BV is niet aansprakelijk voor schending van enig aan een of meerderden toekomend recht van intellectuele of industriële eigendom dan wel enig ander aan een of meer derden toekomend recht als gevolg van gebruik, toepassing of bewerking van door of vanwege de wederpartij verstrekte gegevens of informatie.

C.          De totale eventuele aansprakelijkheid van DeRoovers BV is uitdrukkelijk beperkt tot directe schade en is voorts uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat aan DeRoovers BV ter zake van de schade waar het om gaat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

D.               DeRoovers BV is te allen tijde gerechtigd om, indien en voor zover dit mogelijk is, schade van de wederpartij ongedaan te maken.

Artikel 19: klachten

A.          Een wederpartij die niet tevreden is over de door DeRoovers BV geleverde zaken of door haar verrichte werkzaamheden waarvoor geen speciale garantie geldt, kan gedurende veertien dagen na ontvangst van die zaken, dan wel na voltooiing van de bedongen werkzaamheden schriftelijk een klacht bij DeRoovers BV indienen. Ingeval van niet uitwendig waarneembare gebreken dient de betreffende klacht binnen 14 dagen, doch in ieder geval binnen de door DeRoovers BV gestelde garantietermijn, nadat dit gebrek zich heeft geopenbaard, schriftelijk bij DeRoovers BV te worden ingediend.

B.          Indien DeRoovers BV binnen de in lid A. van dit Artikel genoemde termijn geen schriftelijke klacht van de wederpartij mocht hebben ontvangen, zullen de geleverde zaken of verrichte werkzaamheden geacht worden onvoorwaardelijk door de wederpartij te zijn geaccepteerd en geheel te voldoen aan de overeenkomst, en de wederpartij zal alsdan niet meer gerechtigd zijn tot enige klacht of reclame met betrekking tot die zaken of hun leverantie dan wel met
betrekking tot die werkzaamheden.

C.          Retournering van het door DeRoovers BV geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van DeRoovers BV en wel onder uitsluitend door haar te bepalen voorwaarden.

D.          Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal DeRoovers BV alsdan zorgdragen te harer keuze, voor vervanging van de betreffende zaken of verrichte werkzaamheden, dan wel voor restitutie van de inmiddels betaalde gelden onder aftrek van de door haar met betrekking tot de uitvoering van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, gemaakte kosten.

E.          Klachten met betrekking tot de factuur kunnen slechts schriftelijk gedurende 8 dagen na factuurdatum bij DeRoovers BV worden ingediend.

F.          Het in lid A. van dit Artikel bepaalde geldt niet indien er slechts sprake is van een geringe afwijking van hetgeen partijen zijn overeengekomen.

Bij beoordeling of een leverantie buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering genomen worden; er kan geen afkeuring plaatsvinden op enkele stuks of eenheden.

Artikel 20: garantie

A.          Voor zoveel schriftelijk garantie met betrekking tot door DeRoovers BV geleverde zaken en/of door haar verrichte werkzaamheden wordt gegeven, geldt deze garantie voor de tijd van zes maanden, te rekenen vanaf de datum van verzending van de zaken en/of de zaken met betrekking tot de verrichte werkzaamheden vanaf het hoofdkantoor van DeRoovers BV.

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen geldt de garantie alleen binnen Nederland.

B.          DeRoovers BV is uit hoofde van haar garantie als bedoeld in dit Artikel slechts aansprakelijk voor gebreken waarvan de wederpartij afdoende bewijst dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ondeugdelijkheid van materiaal en/of fabricage.

C.          Voor zoveel schriftelijk garantie wordt gegeven ten aanzien van een door of namens DeRoovers BV geleverde zaak, vervalt deze garantie indien de wederpartij ten aanzien van die zaak of enig deel of onderdeel daarvan werkzaamheden heeft verricht of heeft doen verrichten dan wel enige verandering heeft aangebracht of doen aanbrengen, dan wel die zaak of enig deel of onderdeel daarvan onoordeelkundig en/of ondoelmatig of in strijd met door of vanwege DeRoovers BV gegeven aanwijzingen of instructies heeft gebruikt of doen gebruiken, dan wel heeft gebruikt of doen gebruiken voor een doel of toepassing anders dan dat of die waarvoor deze was bestemd of waarvan DeRoovers BV uitging dat de zaak zou worden gebruikt of heeft gebruikt of doen gebruiken voor een doel of toepassing dat of die aan DeRoovers BV niet bekend was.

Artikel 21: keuring en overname-beproeving

A.          De wederpartij zal het geleverde keuren uiterlijk binnen 14 dagen na de levering als bedoeld in Artikel 10, lid F, resp., indien montage/installatie is overeengekomen binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie.

Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het aan de wederpartij geleverde door hem volledig geaccepteerd geacht te zijn.

B.          Indien een overname-beproeving schriftelijk is overeengekomen zal de wederpartij na de ontvangst of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie DeRoovers BV in de gelegenheid stellen de door haar nodig geachte tests uit te voeren, alsmede verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de wederpartij in redelijkheid wenselijk acht.

De overname-beproeving zal onverwijld na het verzoek van DeRoovers BV daartoe in tegenwoordigheid van de wederpartij worden gehouden.

Indien de overname-beproeving zonder gespecificeerde en gegronde klacht is uitgevoerd, alsmede indien de wederpartij niet aan de hierboven omschreven verplichtingen voldoet, wordt het betreffende product geacht door hem geaccepteerd te zijn.

C.               De wederpartij stelt voor de overname-beproeving en voor de eventuele tests de volgens DeRoovers BV benodigde faciliteiten, alsmede representatieve monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende mate tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van DeRoovers BV, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het geleverde zoveel mogelijk kunnen worden nagebootst.

Indien de wederpartij hieraan niet, niet geheel, dan wel gedeeltelijk voldoet, is lid B. laatste volzin, van toepassing.

D.          In geval van onbetekenende of geringe tekortkomingen, zoals die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd.

DeRoovers BV zal zulke tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.

E.          Onverminderd de gehoudenheid van DeRoovers BV tot nakoming van haar garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de wederpartij ter zake van een tekortkomingen in de prestatie, hoe ook genaamd, van DeRoovers BV uitsluiten.

F.          Het uitvoeren van tests behoort niet automatisch tot de opdracht van DeRoovers BV.

Hiervan kunnen partijen schriftelijk afwijken.

Hetzelfde geldt voor het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de wederpartij aan de wettelijke normen voldoen.

Artikel 22: verjaring

Alle rechtsvorderingen en claims van de wederpartij uit hoofde van of betrekking hebbende op een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de betreffende zaken werden afgeleverd of hadden afgeleverd moeten zijn, dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden voltooid moeten worden.

Artikel 23: risico

A.          Het risico met betrekking tot zaken die door of in naam van DeRoovers BV worden verkocht en/of geleverd aan de wederpartij gaat op de wederpartij over op het moment dat deze ten behoeve van de wederpartij worden afgezonderd, met dien verstande dat het risico nimmer later overgaat dan op het moment waarop de zaken voor transport worden ingeladen op het terrein van DeRoovers BV, behalve indien en voor zover schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen.

B.          Ongeacht wat mocht gelden ten aanzien van het overgaan van het risico, zal het in- en uitladen en het vervoer van zaken door of in naam van DeRoovers BV verkocht en/of geleverd aan de wederpartij te allen tijde voor risico van de wederpartij zijn.

Artikel 24: transport

Transport en in- en uitladen van zaken verkocht of geleverd door of namens DeRoovers BV geschiedt altijd voor risico van de wederpartij, ook wanneer in afwijking van deze algemene voorwaarden mocht zijn overeengekomen dat de kosten van het transport zijn inbegrepen in de door de wederpartij aan DeRoovers BV te betalen prijs.

DeRoovers BV zal nimmer aansprakelijk zijn ten aanzien van het transport en het in- en uitladen, ook niet in gevallen waarin de vervoerder van DeRoovers BV in een cognossement of ander op het vervoer betrekking hebbend document een verklaring mocht verlangen dat schade veroorzaakt aan zaken tijdens het transport voor rekening van de afzender of belader of verlader is.

Artikel 25: verzuim van de wederpartij

A.          De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkele niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van enige verplichting jegens DeRoovers BV, zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist.

B.          Indien de wederpartij in verzuim is, zal DeRoovers BV niet langer gehouden zijn enige verdere levering of dienstverlening aan of ten behoeve van de wederpartij te verrichten, ook niet indien de levering of dienstverlening is gebaseerd op een andere overeenkomst tussen DeRoovers BV en de wederpartij, en DeRoovers BV zal in zo'n geval gerechtigd zijn andere en/of aanvullende eisen of voorwaarden te stellen voor door of
namens haar te verrichten leveringen en/ofte verrichten diensten.

Artikel 26: vergunningen etc.

A.          De wederpartij is er voor verantwoordelijk dat alle vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen e.d. die nodig mochten zijn voor het door DeRoovers BV kunnen leveren van de verkochte zaken en voor het anderszins door DeRoovers BV voldoen of kunnen voldoen aan haar verplichtingen tijdig en in de juiste vorm zullen zijn verkregen.

B.          Het ontbreken van enige vergunning, concessie, licentie, toestemming e.d. als bedoeld in lid A. van dit Artikel zal worden beschouwd als een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) aan de zijde van de wederpartij, en zal de wederpartij niet ontslaan van enige van zijn verplichtingen tegenover DeRoovers BV, noch aanleiding kunnen zijn tot opschorting van de nakoming van enige verbintenis van de wederpartij jegens DeRoovers BV.

C.               De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke direct of indirect mocht worden veroorzaakt door het ontbreken van enige vergunning, concessie, licentie, toestemming e.d. als bedoeld in lid A. van dit Artikel en de wederpartij vrijwaart DeRoovers BV tegen claims en vorderingen van derden die verband houden met dergelijke schade.

Artikel 27: beëindiging overeenkomst

A.          DeRoovers BV is gerechtigd een overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang door schriftelijke mededeling op te zeggen indien de wederpartij in gebreke is met de voldoening aan enige verplichting ingevolge de overeenkomst jegens DeRoovers BV; dit recht tot opzegging bestaat ongeacht en onverminderd de overige aan DeRoovers BV toekomende rechten, waaronder het recht tot het vorderen van schadevergoeding en het recht om gebruik te maken van haar eigendomsvoorbehoud zoals vermeld in deze algemene voorwaarden door inbeslagname en/of terugname en/of verkoop aan derden van de betreffende zaken.

B.          Voorts zal DeRoovers BV een overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen indien de wederpartij failliet wordt of is verklaard, dan wel aan de wederpartij (voorlopig of definitief) surseance van betaling wordt of is verleend, dan wel de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, dan wel (indien de wederpartij een rechtspersoon is) een vordering tot ontbinding van de wederpartij wordt ingesteld of een ontbindings- of liquidatiebesluit ten aanzien van de wederpartij wordt genomen, dan wel (indien de wederpartij een rechtspersoon is) de wederpartij in liquidatie treedt of de liquidatie van de wederpartij wordt aangevangen, dan wel (indien de wederpartij een natuurlijk persoon is) de wederpartij overlijdt of onder curatele wordt gesteld of een of meer goederen van de wederpartij onder bewind wordt of worden gesteld.

Artikel 28: geldigheid

Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar zijn, zulks ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak, of enige richtlijn, beslissing, aanbeveling of maatregel van enige plaatselijke, regionale, nationale of supranationale autoriteit of instantie, dan wel anderszins, dan zal zulks geen enkel gevolg hebben voorde geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in de vorige zin, maar wei geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest ver strekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmede of waarin zij wel geldig is.

Artikel 29: geschillen

A.          Op alle overeenkomsten, offertes, leveringen en dienstverlening, waarop deze Algemene Voorwaarden of ten dele vantoepassing zijn of betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.

B.          Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomsten, van overeenkomsten die daarvan hetgevolg zijn en/of van deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

C.          Voor zover de berechting van voornoemde geschillen behoort tot de competentie ener Rechtbank zal uitsluitend de Rechtbank te Den Haag bevoegd zijn.

D.          Een geschil als bovenbedoeld is aanwezig wanneer een van partijen van oordeel is dat er zo'n geschil is.

Artikel 30: verwijzing naar Algemene Voorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten, leveringen en dienstverlening zijn van toepassing onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.